ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Luwte & Storm TE S-GRAVELAND BETREFFENDE HET AANGAAN EN UITVOEREN VAN OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT

ARTIKEL 1     DEFINITIES
1.1    Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de Luwte&Storm zich jegens opdrachtgever verbindt diensten te verrichten.
1.2    Luwte&Storm: de (rechts) persoon die de opdracht als bedoeld in 1.1. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht of bij de organisatie van opdrachtgever de opdracht uitvoert. 
1.3    Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan Luwte&Storm opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten
1.5    Offerte: een schriftelijk aanbod tot dienstverlening.
1.6    Overeenkomst: een door opdrachtgever en Luwte&Storm ondertekende offerte.
1.7     Partijen: opdrachtgever en Luwte&Storm. 
1.8     Contractperiode: de afhankelijk van de aanvaarding van het Plan van Aanpak of opdrachtomschrijving overeengekomen duur van de opdracht. 
1.9     Plan van Aanpak/opdrachtomschrijving: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de beoogde resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. 
1.10     Tussen – en eindrapportage: rapportage over het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak/opdrachtomschrijving. 
1.11     Schade: alle directe – indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade – of direct/indirect verlies door derde. 

ARTIKEL 2      TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Luwte&Storm leveren van diensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2    Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Luwte&Storm uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
2.3    Opdrachten komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht doch uiterlijk binnen 8 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de offerte, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.
2.4     Luwte&Storm mag te allen tijde de werkzaamheden opschorten indien de overeenkomst nog niet is ondertekend en/of schriftelijk is bevestigd, hetgeen kan leiden tot wijzigingen in planning en uitvoering.

ARTIKEL 3      UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1     De opdracht wordt naar beste vermogen en inzicht en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door – of vanwege Luwte&Storm. 
3.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Luwte&Storm het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door derden. 
3.3     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luwte&Storm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Luwte&Storm  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Luwte&Storm zijn verstrekt, heeft Luwte&Storm het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
3.4     Luwte&Storm is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Luwte&Storm is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn. 
3.5     Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de opdracht de aan Luwte&Storm toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen, tenzij anders overeengekomen. 
3.6     Luwte&Storm en opdrachtgever zullen, op initiatief van elk van hen, overleg voeren in de navolgende situaties: 
Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht; 
Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van opdrachtgever; 
Indien verschil van mening wordt geconstateerd met opdrachtgever betreffende de wijze van uitvoering van de opdracht. 
3.7     Opdrachtgever zal door Luwte&Storm onverwijld geïnformeerd worden indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. 

ARTIKEL 4      VERLENGING EN BEEINDIGING
4.1     De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen voor het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. 
4.2     Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.
4.3     In afwijking van het vorige artikel kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien: 
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; 
de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd; 
conservatoir – of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.
4.5     Opdrachtgever legt aan Luwte&Storm geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdrachtgever en/of beroepsethiek. 
4.6     Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt (artikel 4.2) heeft Luwte&Storm recht op een vergoeding, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Luwte&Storm zijn toe te rekenen.
4.7     Ieder der partijen heeft het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de opdracht en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen tien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 
4.8    Indien de overeenkomst, na ondertekening, maar vóór de daadwerkelijke uitvoering, wordt opgezegd door de opdrachtgever, leidt dit tot doorberekening van 50% van het overeengekomen honorarium over de eerste drie maanden, verhoogd met alle door Luwte&Storm reeds gemaakte kosten.
4.9    Indien een der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in artikel 4.3 genoemde redenen, is deze partij tegenover de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden 
4.10    Luwte&Storm is gehouden aan het overdragen van relevante informatie aan opdrachtgever dan wel de opvolger tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


ARTIKEL 5    BETALING
5.1     Luwte&Storm declareert maandelijks de door haar in die maand verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen  na de factuurdatum. Voldoet de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn het totale factuurbedrag, dan is zij van rechtswege in verzuim en kan zij gehouden worden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag met een minimum van € 25,00.  
5.3     In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
5.4     Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van opdrachtgever, een en ander conform het liquidatietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 
ARTIKEL 6    AANSPRAKELIJKHEID
6.1     Luwte&Storm voert de overeengekomen opdracht met inachtneming van het aanvaarde Plan van Aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht uit. 
6.2     Luwte&Storm neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van de opdracht. 
6.3     Luwte&Storm is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële schade – al dan niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Luwte&Storm.
6.4     De opdrachtgever is gehouden om Luwte&Storm te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. 
6.5    Voor zover Luwte&Storm op enig moment volgens de wet toch aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade dan is deze in ieder geval beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000,-

ARTIKEL 7     OVERMACHT
7.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Luwte&Storm kunnen worden toegerekend. Een omstandigheid die in ieder geval als overmacht wordt aangemerkt is ziekte. Indien door een situatie van overmacht aan de uitvoering van een opdracht geen gevolg kan worden gegeven, heeft Luwte&Storm een inspanningsverplichting inzake het zoeken van vervanging en/of doet Luwte&Storm een aanbod om op een ander tijdstip de uitvoering van de (resterende) opdracht alsnog doorgang te laten vinden.  
7.2    De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. 
7.3     Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij. 
7.4     De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Luwte&Storm voor al geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen. 
7.5     Indien Luwte&Storm bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

ARTIKEL 8     VERTROUWELIJKHEID / GEHEIMHOUDING
8.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

ARTIKEL 9    INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

9.1    Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) berusten auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom van uit de opdracht voortvloeiende projectplannen, trainingsmateriaal en ontwikkelde methodieken bij Luwte&Storm, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2    Opdrachtgever verkrijgt na afronding van de opdracht het recht teksten te gebruiken binnen de eigen organisatie, mits de auteursnaam vermeld wordt, tenzij bij aanvang van de opdracht anders is overeengekomen.
9.3    Luwte&Storm behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen  kennis voor andere werkzaamheden te gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4    Indien het auteursrecht is overgedragen aan opdrachtgever, behoudt Luwte&Storm het
recht gemaakte teksten te bewerken en anderszins te gebruiken.

ARTIKEL 10     SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1    Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
10.2    Luwte&Storm is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen. 
10.3    Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Luwte&Storm is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geverifieerd door MonsterInsights