richtlijn, conflictscheiding

In 2015 verscheen in het kader van richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (NVO, NVMW en NIP) de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen.

In onze trainingen Werkenaanduurzaamouderschap over het omgaan met conflictscheidingen constateren wij dat veel professionals zichzelf en ouders in onnodige problemen brengen door ten alle tijden ouders, die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, gezamenlijk uit te nodigen voor een gesprek.

En dat terwijl de gescheiden ouders soms nog verweven zijn in hun onderlinge conflicten en de daarbij behorende emotioneel opwinding dat ze niet in staat zijn tot normale gespreksvoering. Zo ook vorige week weer in onze training aan werkers in Midden -Holland.

Wanneer wij vragen hoe zulke gesprekken verlopen krijgen we allerlei rampen verhalen. Men vertelt over ouders die elkaar voortdurende uitschelden, werkers die meer zich een scheidsrechter voelen dan een hulpverlener of het voortijdig moeten stoppen met het gesprek omdat het echt niet gaat. In alle gevallen beleefd de werker toenemende gevoelens van onmacht en verder af te komen van een oplossing… Als wij aan werkers vragen waarom ze dit doen reageren ze vaak met de opmerking dat dit moet vanuit de richtlijn… Dat lijkt een goed antwoord, want werkers in de jeugdzorg worden geacht de richtlijn te kennen en dit als leidraad voor hun handelen te gebruiken. Maar is dit ook zo? Inderdaad staat het volgende in de richtlijn (pagina 6 onder kopje samenwerking): Stimuleer en ondersteun ouders om mee te werken door hen altijd allebei uit te nodigen.  Maar de zin gaat verder met:” laat hen indien mogelijk gezamenlijk een gesprek voeren in het belang van hun kind en betrek hen allebei bij de (keuze voor) hulp. Soms is een eerste gesprek met de ouders apart de enige mogelijkheid.”

Dat betekent dus dat je een inschatting moet maken of het voor ouders wel haalbaar is om samen een gesprek te hebben! En dat is wat hulpverleners vaak niet doen, omdat ze denken dat je ouders altijd samen moet uitnodigen. Ten onrechte! Lieve Cottijn, (de Belgische expert op gebied van conflictscheidingen met vele publicaties op haar naam) heeft het dan over olie op het vuur… De werker gooit olie op het conflict vuur! En dat is wat we als hulpverleners ten alle tijden moeten vermijden. Je hoeft ouders niet samen uit te nodigen, slechts indien mogelijk … Dus gebruik de richtlijn, maar lees hem aandachtig en gebruik hem goed. Dat scheelt heel veel olie op het vuur!

 

Mei, 2018

Peter van Vliet

Complete_richtlijn_scheiding

Geverifieerd door MonsterInsights