Voor de gemeente Nijmegen heb ik een project instellen Expertise Punt Complexe echtscheiding:

 Aanleiding:

In de regio Nijmegen en omstreken was het idee dat er meer gedaan moest worden rondom scheidingsproblematiek. Het aantal kinderen wat onder toezicht wordt gesteld door een geëscaleerde scheiding is ongekend hoog. Bij zowel het vrij toegankelijke scheidingsaanbod als de gespecialiseerde jeugdhulp op het gebied van scheiden zijn wachtlijsten.  Daarnaast geven professionals uit (specialistische) jeugdzorg en wijkteams aan dat zij onevenredig veel tijd en energie kwijt zijn aan deze complexe zaken. Daarnaast geven zij aan dat meervoudige partijdigheid een hele uitdaging is.

 De regio Nijmegen vond (en vindt) daarom dat er meer focus en extra inzetmoet komen.  Men ambieert eerder een aanbod op maat. Dit moet gerealiseerd worden door met alle betrokken professionals een netwerk te bouwen en vervolgens te handelen vanuit één gezamenlijke visie. Met daarbij direct de juiste hulp (en dat is breder dan alleen jeugdhulp) en de professionals daarin coachen. Door deze expertise voor lokale teams beschikbaar te stellen wordt voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen naar specialistische jeugdhulp. Ook wil men inwoners eerder bereiken en dus preventief handelen.

  • Er diende een hulpverlenersvisie geschreven te worden die erkent en onderschreven wordt door betrokken partijen;
  • De wensen van ouders en kinderen dienen te worden meegenomen (ervaringsdeskundigen);
  • Er moet voldoende draagvlak zijn voor dit plan van aanpak bij hulpverleners en zorgaanbieders;
  • Er dienen samenwerkingsafspraken gemaakt te worden tussen kernpartners zodat inwoners aanbod op maat krijgen;
  • Taken moeten uitgewerkt worden ten aanzien van informatie en advies;
  • Het Expertisepunt is zo gepositioneerd dat het als een deskundige autoriteit ontwikkeld voor ouders, kinderen, hulpverleners, aanbieders en stakeholders.

  De drie bouwstenen voor het Expertisepunt zijn in het kort:

  • Informatieverstrekking, consultatie, advies aan ouders, kinderen en professionals. Zorgdragen voor een goed deskundigheidsniveau van de professionals in de regio en een passend, in ketenverband aangeboden, hulpaanbod. Er is expertise beschikbaar op jeugd- en volwassenhulp, advocatuur/mediators, POH-Jeugd, GGZ, juridisch en financieel advies.
  • Toegangsdeur en regiefunctie voor hulpverlening. Er wordt bepaald bij welk type casuïstiek een gezamenlijke intake van toegevoegde waarde is. Men betrekt niet-kernpartners (ook expertise buiten jeugdhulp) waar nodig bij complexe casuïstiek. Men monitort een casus bij doorverwijzing naar ketenpartners op gewenste en noodzakelijke hulpverlening. Voor consultatie bij ingewikkelde casussen kan een beroep worden gedaan op het nieuw te ontwikkelen Hoog Conflict Platform. Dit multidisciplinaire overleg met topdeskundigen komt frequent samen om advies te geven over bijvoorbeeld vastgelopen casuïstiek. De inbreng van casussen verloopt via en wordt verzorgd door het Expertisepunt.
  • Adviesfunctie aan opdrachtgever (wethouders). Aan de hand van effectmetingen en concrete ervaringen wordt jaarlijks verslag gedaan over;

-de werkzaamheden en effecten van het scheidingsloket en de keten;

-hoe de mogelijkheden zijn voor opschaling en versnelling;

Het Expertisepunt zal ook, voor het inkoopproces, advies geven over nieuw in te kopen of extra hulpverlening producten die nodig zijn het preventief werken beter te kunnen realiseren. Het Expertisepunt zal ook ketenpartners benaderen wanneer de door de ketenpartner geboden hulpverlening kwalitatief onvoldoende bijdraagt aan het richten op welzijn van de ouders en kinderen.

 De hulpverleningsvisie weerspiegelt de visie die wordt uitgedragen in de training Werken Aan Duurzaam Ouderschap.

Deze visie is door de Regio Nijmegen geaccepteerd als leidend voor de inrichting van het expertise punt en mag van haar verspreid worden.

Geverifieerd door MonsterInsights