Onze achtergrond visie:

  Werken met (ernstig) complexe scheidingen is anders dan hulpverlening aan ouders in een ‘gewone scheiding’. Bij complexe scheidingen spelen andere patronen. Een ander onderscheidend aspect is het altijd aanwezige gevaar van ernstige escalatie met als uiterst risico een familiedrama. Het belangrijkste doel is rust en welzijn. Dat vraagt om een nieuwe visie op het gezamenlijke ouderschap. Rust ontstaat wanneer door men zich niet meer focust op de ex-partner als ouder, maar op de nieuwe realiteit van ieder apart, ook als ouder. Twee gezinnen, twee plannen!
  De dienst- en hulpverlening en het netwerk zullen zich moeten richten op de ouders en kinderen als twee aparte systemen en hen als zodanig benaderen. Dat is dus anders dan dat het nu meestal gaat.

  De Training Werken aan duurzaam ouderschap is ontworpen  in nauw overleg met toonaangevende professionals in Nederland en België en het Nederlands jeugdinstituut.

  • Wat doe je als een ouder ongerust is en vreest voor geweld of ontvoering door de andere ouder?
  • Hoe raak je als hulpverlener niet ingezogen in spiralen van wederzijdse woede en afkeer?
  • Wat heb je nodig als hulpverlener om niet machteloos en of  partijdig te worden?
  • Welke intensievere of specialistische hulp is er voor ouder en kind?

  Uitgangspunt voor de training zijn de opvattingen zoals geformuleerd in de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming van het © NVO, NVMW en NIP in 2020De jeugdprofessional wordt vaak geconfronteerd met kinderen en jongeren met gescheiden of scheidende ouders . Aangemelde jeugdigen kunnen problemen vertonen op een of meer gebieden. Vaak is er sprake van co-morbiditeit. Ook kan er sprake zijn van problematiek die al vóór de scheiding aanwezig was.De fase van de intake is erg belangrijk. Omdat scheiding en ouderschap na scheiding complex zijn en de problematiek per jeugdige kan verschillen, zal de hulpverlening ook gericht moeten zijn op grondige diagnostiek van de scheidingssituatie en op een systeemgerichte behandeling.

  Wat is je visie ? Wat voor standpunt neem je in? Welke positie kies je? Hoe betrek je het netwerk?

  De escalatieladder van Glasl (2001) kan hier voor worden gebruikt, om met de ouders duidelijk te krijgen in welke fase van het scheidingsproces zij zich bevinden.

  Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van het netwerk, de veiligheid van kinderen, gespreksvoering met kinderen , en het tijdig doorverwijzen.

  Werkers wordt geleerd met kinderen te praten aan de hand van de door ons ontworpen combinatie van duplo-methode, gesprekskaarten en inzichten vanuit Sigs of Safety.

  Onze ervaring is dat het aanbod goed aansluit bij de concrete scholingsbehoefte van ambulante werkers in het preventieve domein van de zorg.

  Er zijn inmiddels meer dan 600 werkers getraind en de gemiddelde waardering cijfers is 8,3.!

  • Een kenmerkende uitspraak van een deelnemer : ” Eindelijk weer eens een training die aansluit bij waar ik in de praktijk mee bezig ben en me concreet help mijn vak uit te oefenen”.

  Wij gebruiken de laatste inzichten en actuele literatuur op het gebied van complexe scheidingen. Met als uitgangspunt (door deelnemers ingebrachte) casuïstiek reiken wij theorie, instrumenten en oefeningen aan met als doel het verhogen van de competentie van de hulpverleners in het omgaan met deze ingewikkelde materie.

  Het is topsport!   Meer Weten?  klik hier !

  Geverifieerd door MonsterInsights