• Wat doe je als een ouder ongerust is en vreest voor geweld of ontvoering door de andere ouder?
  • Hoe raak je als hulpverlener niet ingezogen in spiralen van wederzijdse woede en afkeer?
  • Wat heb je nodig als hulpverlener om niet machteloos en of  partijdig te worden?
  • Welke intensievere of specialistische hulp is er voor ouder en kind?

 De Training Werken aan duurzaam ouderschap is ontworpen  in nauw overleg met toonaangevende professionals in Nederland en België en het Nederlands jeugdinstituut.

Uitgangspunt voor de training zijn de opvattingen zoals geformuleerd in de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming van het © NVO, NVMW en NIP in 2015 :
De jeugdprofessional wordt vaak geconfronteerd met kinderen en jongeren met gescheiden of scheidende ouders . Aangemelde jeugdigen kunnen problemen vertonen op een of meer gebieden. Vaak is er sprake van co-morbiditeit. Ook kan er sprake zijn van problematiek die al vóór de scheiding aanwezig was.De fase van de intake is erg belangrijk. Omdat scheiding en ouderschap na scheiding complex zijn en de problematiek per jeugdige kan verschillen, zal de hulpverlening ook gericht moeten zijn op grondige diagnostiek van de scheidingssituatie en op een systeemgerichte behandeling.
De escalatieladder van Glasl (2001) kan hier voor worden gebruikt, om met de ouders duidelijk te krijgen in welke fase van het scheidingsproces zij zich bevinden
.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het betrekken van het netwerk, de veiligheid van kinderen, gespreksvoering met kinderen , en het tijdig doorverwijzen.

Onze ervaring is dat het aanbod goed aansluit bij de concrete scholingsbehoefte van ambulante werkers in het preventieve domein van de zorg.

Wij gebruiken de laatste inzichten en actuele literatuur op het gebied van complexe scheidingen. Met als uitgangspunt (door deelnemers ingebrachte) casuïstiek reiken wij theorie, instrumenten en oefeningen aan met als doel het verhogen van de competentie van de hulpverleners in het omgaan met deze ingewikkelde materie. Het is topsport!

Toelichting:

Elke training wordt in overleg tussen opdrachtgever en trainers samengesteld uit bovenstaande onderdelen.

In de training wisselen we theorie af met praktijk / ervaringsoefeningen.

We werken altijd met casuïstiek van de deelnemers.

Deelnemers lezen vooraf een door ons geselecteerd artikel (investering 1-2 uur)

Tussen de eerste en de tweede dag zit een huiswerkopdracht welke de deelnemer in de eigen praktijk kan uitvoeren (investering 2-3 uur)

Geverifieerd door MonsterInsights